Regulamin sieci

 1. Użytkownikiem Sieci Wydziałowej jest każda osoba korzystająca z zasobów tejże sieci, posiadająca dostęp bezpośredni bądź poprzez sieć zewnętrzną np. Internet.
 2. W przypadku korzystania z zasobów sieciowych Wydziału należy przestrzegać regulaminu pracy w Pracowni Komputerowej i poleceń Administratora Sieci.
 3. Sieć Wydziałowa służy celom wynikającym z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Wszelkie próby wykorzystania sieci w innych celach uznawane są za nieetyczne lub szkodliwe.
 4. Użytkownicy Sieci mają prawo do korzystania z jej zasobów w granicach określonych przez Administratora Sieci i szczegółowe regulaminy dotyczące poszczególnych zasobów sieciowych.
 5. Administrator Sieci ma prawo do ograniczania dostępu do zasobów, jeżeli jest to uwarunkowane względami bezpieczeństwa, technicznymi lub prawnymi.
 6. Użytkownicy mają obowiązek do stosowania się do zaleceń Administratora Sieci we wszelkich sprawach dotyczących pracy w sieci, jej bezpieczeństwa i efektywności.
 7. Administrator Sieci ma obowiązek informowania użytkowników o problemach technicznych lub bezpieczeństwa sieci.
 8. Użytkownicy mają prawo do zachowania w tajemnicy danych. Administrator Sieci nie odpowiada za zasoby prywatne udostępnianie w Sieci. Administrator jest odpowiedzialny za dostępność zasobów umieszczonych na centralnych serwerach udostępnionych do pracy o ile nie zagraża to bezpieczeństwu sieci.
 9. Za wszystkie próby umyślnej i nieumyślnej ingerencji w strukturę Sieci ponosi odpowiedzialność osoba dokonująca tej operacji.
 10. Zabronione jest dokonywanie zmian w strukturze sieci, podłączanie, przełączanie komputerów, podsieci bez zgody Administratora Sieci.
 11. Następujące zachowania są, szkodliwe lub uważane za nieetyczne:
  1. monitorowanie sieci, wysyłanie wiadomości lub inne działania mogące zakłócać pracę sieci lub pracę innych użytkowników systemu;
  2. umieszczanie w wiadomościach przechowywanych w systemie plików nielegalnych informacji i używanie budzącego zastrzeżenia języka;
  3. próby dostępu do indywidualnych kont użytkowników, prywatnej poczty lub poczty elektronicznej bez zgody właściciela;
  4. przekazywanie uprawnień innym użytkownikom
  5. wszelkie umyślne i nieumyślne działania prowadzące do zakłócania ciągłości pracy Sieci Wydziałowej
 12. Za nie stosowanie się do zarządzeń niniejszego regulaminu Administrator sieci ma prawo do odłączenia, zablokowania dostępu do sieci użytkownikowi lub jednostce, w której użytkownik pracuje.
 13. Administrator ma prawo i obowiązek odłączyć fragment sieci lub całą sieć, jeżeli stwierdzi próbę działań szkodliwych lub nieetycznych lub stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa sieci.
 14. Administrator ma prawo i obowiązek monitorowania stanu Sieci, celem zapewnienia efektywnej, bezpiecznej i ciągłej pracy.

Administrator Sieci Wydziałowej