Wskazówki dla użytkowników sieci Internet i zasady etykiety

Autor: Arlene H.Rinaldi
Florida Atlantic University
wrzesień 1992
Tłumaczenie: Krzysztof Snopek
Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej
grudzień 1993

Wstęp

Motywacją do powstania tego opracowania była potrzeba opracowania jednolitych wskazówek dla wszystkich protokołów INTERNETU, które pozwoliłyby użytkownikom (z Uniwersytetu Floryda) wykorzystywać wszystkie potencjalne zasoby INTERNETU, zapewniając jednocześnie pełną ich (użytkowników)odpowiedzialność za sposób dostępu i transmisji informacji poprzez sieć INTERNET.
Zakładamy, że czytający jest w pewnym stopniu zaznajomiony z terminologią i protokołami, do których odwołujemy się w tym opracowaniu. Zezwala się na powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, pod warunkiem, że tekst pozostanie nienaruszony. W sprawach uzupełnień, komentarzy, sugestii itp. prosimy nadsyłać pocztę (e-mail)na adres:rinaldi@acc.fau.edu

Wprowadzenie

Sprawą o podstawowym znaczeniu dla każdego użytkownika sieci jest to, aby zdawał on sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za dostęp do rozległych zasobów INTERNETU: usług, komputerów, systemów i ludzi. Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje działania przy dostępie do usług sieciowych.
INTERNET nie jest pojedynczą siecią; jest to raczej zbiór tysięcy pojedynczych sieci, którym umożliwiono wymianę informacji pomiędzy sobą. Informacja wysyłana do INTERNETU może w rzeczywistości wędrować poprzez wiele różnych sieci, zanim dotrze do miejsca przeznaczenia. Dlatego użytkownicy pracujący w INTERNECIE muszą być świadomi obciążenia, jakie wnoszą do innych współpracujących sieci.
Jako użytkownik sieci lokalnej otrzymujesz zezwolenie na dostęp do innych sieci (i/lub systemów komputerowych w nich pracujących). Każda sieć i system mają własny zestaw reguł, zwyczajów i procedur. Działania, które są rutynowo dozwolone w jednej sieci/systemie, mogą być kontrolowane lub nawet zabronione w innej. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych lokalnych reguł. Pamiętaj: to, że użytkownik „może” wykonać jakieś konkretne działanie nie oznacza jeszcze, ze „powinien” je wykonać.

Używanie sieci jest PRZYWILEJEM, a nie UPRAWNIENIEM; przywilejem, który może być w każdej chwili czasowo odebrany za jego nadużywanie.

Przykładami takiego nadużywania mogą być: umieszczanie w systemie nielegalnych informacji, używanie obelżywego lub budzącego inne zastrzeżenia języka w przesyłanych wiadomościach (zarówno publicznych, jak i prywatnych),nadawanie wiadomości, które mogą spowodować utratę wyników pracy u odbiorców, wysyłanie tzw. „listów łańcuszkowych”, „broadcast’ów”, oraz wszelkie inne działania, które mogą spowodować „przepełnienie” sieci lub zakłócenie pracy innych użytkowników w inny sposób. W szczególnych wypadkach może nastąpić odebranie przywileju pracy w sieci NA STAŁE, będące wynikiem akcji dyscyplinarnych, podejmowanych przez specjalną komisję, powołaną do badania przypadków nadużyć w sieci.

Uwaga

Powyższe zasady i wskazówki odnoszą się do wszystkich użytkowników sieci Internet. Nie tylko pracowników Florida Atlantic University czy Politechniki Gdańskiej.

Kierownik Pracowni Informatyki
dr Konrad Szymański